Galego | Castellano

MOSTRA DO ENCAIXE DE CAMARIÑAS

AVISO LEGAL

RESPONSABILIDADE SOBRE A INFORMACIÓN

O Concello de Camariñas e a organización da Mostra do Encaixe ofrece esta web para facilitar o acceso público á información da que dispón e á información que outras institucións municipais queiran facer pública a través da mesma. Neste último caso, o Concello de Camariñas e, particularmente, a organización da Mostra, non se fan responsables da exactitude e actualización da información que se ofrece ou á que dende esta web se remita. De igual xeito, o Concello de Camariñas e, particularmente, a organización da Mostra do Encaixe, non se fan responsables da utilización indebida que terceiras persoas fagan da información contida nesta web.

En calquera caso, o Concello de Camariñas e a organización da Mostra do Encaixe poñen a disposición dos usuarios o enderezo de correo electrónico info@camarinas.net para que poidan manifestar as súas queixas ou comentarios en relación cos contidos que se faciliten a través da web, que serán debidamente atendidos, corrixíndoos inmediatamente naquelas situacións que representen un prexuizo, non respondan á verdade ou supoñan ofensa para algunha persoa ou colectivo.


POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimiento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), cuio obxecto é garantizar e protexer, no que concerne ao tratamento dos datos personais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra e intimidade persoal, informámoslles de que:

1. Os datos de carácter persoal recollidos na web inclúense en ficheiros protexidos e con acceso exclusivo. Na súa calidade de propietario, o responsable destes ficheiros é o Concello de Camariñas, con CIF P-15016001 e domicilio social na Praza de Insuela, 57, C.P.: 15123, Camariñas - A Coruña.

2. O Concello de Camariñas e a organización da Mostra contan coa autorización expresa para a publicación destes datos. Asimesmo, garantiza a seguridade dos mesmos co fin de evitar a súa alteración, perda, tratamento e acceso non autorizado. Para iso adotáronse as medidas técnicas e organizativas necesarias.

3. O interesado poderá, en todo momento, exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destos dereitos poderá realizase a través do correo info@camarinas.net. Tamén poden exercitarse estos dereitos nos termos que a normativa aplicable establece.


MOSTRA DO ENCAIXE DE CAMARIÑAS
*O presente proxecto foi financiado co apoio da Comisión Europea. Esta publicación é responsabilidade exclusiva do seu autor. A Comisión no é responsable do uso que poida facerse da información aquí difundida.