Clasificación e Calificación do Solo do Termo Municipal. Coherencia co Plan de Ordenación do Litoral. (Escala 1/5000)

1A.pdf 1B.pdf 1C.pdf 2A.pdf 2B.pdf 2C.pdf 2D.pdf 3A.pdf 3B.pdf 3C.pdf 4A.pdf 4B.pdf 4C.pdf
E 1:5.000