O Concello

Departamentos

* A CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR convoca prazas de persoas colaboradoras–bolseiras 04/05/2015

A CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR convoca prazas de persoas colaboradoras–bolseiras

A CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR convoca prazas de persoas colaboradoras–bolseiras para as residencias xuvenís dependentes desta consellería para o curso 2015/16.

número de prazas convocadas e a súa distribución por residencias é a seguinte:

Cidade       Residencia                                               Prazas 
Lugo          Centro Residencial Xuvenil LUG           4 home/muller  
Ourense     Florentino L. Cuevillas                        5 home/muller  
Vigo          Altamar                                            6 home/muller  

Requisitos das persoas solicitantes

1. Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento     da solicitude de praza. 2. Ter unha idade mínima de 18 anos e menos de 30 na data do 31 de decembro do ano en curso. 3. Estar cursando estudos universitarios nunha facultade ou escola universitaria, estudos superiores en ensinanzas artísticas ou ciclo formativo de grao superior, que admitan ,polo seu contido e saídas profesionais, a formación e a práctica a través de calquera das tarefas que se poden desenvolver nunha residencia xuvenil. 4. Non ter perdido con anterioridade a condición de colaborador/a por causa imputable á persoa solicitante. 5. Non padecer defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento normal da actividade no centro. 6. Ter unha renda media familiar que non supere o 150 % do IPREM do ano en curso. A dita renda media calcúlase segundo o establecido no artigo 5.1.b).  

Lugar de presentación da solicitude.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es .Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel (anexo I) en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do  procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia . Prazo de presentación.

O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no DOG(04/05/2015).

Mais información no seguinte enlace: 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150504/AnuncioCA05-240415-0001_gl.html


© by Abertal